Reklamačné podmienky

 

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím zásielky skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Máte nárok tovar neprebrať aj vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou, alebo ak je tovar neúplný, alebo zamenený.

 

V prípade reklamácie nás kupujúci informuje zaslaním emailu na adresu: objednavka@jadotrade.sk, alebo kontaktuje prostredníctvom kontaktného formuláru na našej webovej stránke: http://shop.objednavka.com/contact-form.php. Naši reklamanti Vašu reklamáciu následne posúdia, prípadne si vyžiadajú ďalšie doplňujúce informácie, alebo fotografie. Ak bude reklamácia uznaná ako oprávnená, reklamant Vás vyzve na zaslanie reklamovaného tovaru do sídla spoločnosti.

 

Reklamovaný tovar musí byť riadne zabalený a musí obsahovať: reklamovaný tovar v originálnom balení vrátane príslušenstva, manuálov a inštalačných médií, kópiu dodacieho listu, alebo faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, telefónne číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Kupujúci je povinný zasielať tovar v takom balení, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu počas prepravy. Ak dôjde k poškodeniu počas prepravy pri reklamácií, vadný tovar nebude podliehať záručnej oprave.

 

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu vybavenia reklamácie pre tovar, ktorý je potrebné zaslať na opravu výrobcovi na dobu nevyhnutne potrebnú na opravu tovaru. Doba vybavenia reklamácie začína plynúť dňom prevzatia tovaru servisným strediskom. Oprava v záručnej dobe je bezplatná. V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu alebo vráteniu cenového rozdielu. Po posúdení reklamácie ak bude reklamácia uznaná, bude vám nový alebo opravený tovar  bezplatne zaslaný späť.

 

V prípade neoprávnenej reklamácie vám bude naúčtované prepravné a servisný zásah technika podľa platného cenníka servisných prác!

V prípade, že sa preukáže, že reklamovaná vada bola zapríčinená zákazníkom - poškodením výrobku nesprávnym používaním, alebo nevhodnou manipuláciou /zatečenie/ a zákazník napriek tomu, že o tejto skutočnosti vedel, alebo vedieť mohol, vadu reklamoval, môže predávajúci od zákazníka požadovať náhradu škody, ktorú mu tým spôsobil.

 

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

  • Prirodzeným, alebo nadmerným mechanickým opotrebením
  • znečistením tovaru, alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou,  chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
  • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí
  • zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
  • prepätím, napr. pri údere blesku, vplyvom magnetického poľa
  • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
  • mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.
  • ak je poškodená garančná nálepka, alebo odstránená plomba na tovare

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

Reklamačné podmienky pre spotrebný tovar

Spotrebný materiál – do tejto skupiny produktov patria: žiarovky, výbojky, batérie, náplne do tlačiarní (tonery, cartridge), pásky. Na spotrebný materiál je záruka 6 mesiacov.


Zľavnené produkty

Informácie

Nové produkty